33. posiedzenie – 20 kwietnia 2021

informujemy , że na podstawie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 33. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro).
Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Sala posiedzeń zostanie przygotowana tak, by umożliwić bezpieczny udział w posiedzeniu z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych osób. 

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informujemy, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 5/2021 z 31. posiedzenia Rady w dn. 01.03.2021 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego.
  10.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
  11.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
  12.Komunikaty i zaproszenia.
  13.Wolne wnioski.
  14.Zamknięcie posiedzenia.