49. posiedzenie Rady Dzielnicy -23 sierpnia br. (wtorek)

Informujmy, że w trybie par. 9 ust. 4 Statutu Dzielnicy 
49. posiedzenie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w
dn. 23 sierpnia br. (wtorek) w siedzibie Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa
przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 20:00. Pomieszczenie zostanie
udostępnione od godz. 19:30.

 

Proponowany porządek  posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 9/2022 z 48. posiedzenia Rady w dn. 18.07.2022 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wskazania priorytetów Dzielnicy w roku
2023.
9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Dzielnicy pomiędzy
posiedzeniami Rady.
10.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
11.Komunikaty i zaproszenia.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie posiedzenia.